Jakość

Kontrola Jakości

W celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobów proces produkcji w Hucie MAŁAPANEW Sp. z o.o. podlega ścisłej kontroli obejmującej:

  • badanie i/lub kontrolę materiałów wsadowych i formierskich
  • monitorowanie i kontrolę przebiegu procesu produkcji
  • badania i kontrolę produktów procesowych i wyrobów gotowych

Czynności kontrolne mają na celu potwierdzenie zgodności przebiegu procesu i wykonania wyrobu z ustalonymi wymaganiami, a prowadzone są w oparciu o wyniki badań i pomiarów wykonywanych przez Laboratorium Zakładowe i Dział Kontroli Jakości.

Kontrole są realizowane jako kontrole międzyoperacyjne i kontrole ostateczne. Jakość wyrobów potwierdzana jest wystawieniem dokumentu z kontroli wg normy PN-EN 10204 (Świadectwo odbioru 3.1. lub Deklaracja zgodności z zamówieniem 2.1) i innych według oczekiwań klienta.

Na życzenie klienta odbiór ostateczny wyrobu może odbyć się w obecności wskazanych przez niego Towarzystw Klasyfikacyjnych. Odbiór taki jest dokumentowany Świadectwem 3.2 (wg normy PN-EN 10204).