Jakość

Laboratoria

Laboratorium Zakładowe wykonuje badania staliw i żeliw, odlewów oraz materiałów i mas formierskich stosowanych w Hucie Małapanew Sp. z o.o. Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”oceniony i potwierdzony świadectwem uznania Urzędu Dozoru Technicznego.

W  Laboratorium Zakładowego funkcjonują:

 • Laboratorium  Chemiczne
 • Laboratorium  Badań Nieniszczących
 • Laboratorium  Badań Wytrzymałościowych
 • Pracownia Badania Mas Formierskich

Laboratorium Chemiczne

Laboratorium Chemiczne wykonuje badania składu chemicznego staliw i żeliw metodami instrumentalnymi (optyczna spektrometria emisyjna, absorpcja promieniowania podczerwonego po spaleniu w piecu indukcyjnym).

Laboratorium Badań Nieniszczących

Laboratorium Badań Nieniszczących wykonuje badania odlewów produkowanych przez Spółkę
w celu potwierdzenia jakości powierzchni i jakości wewnętrznej.

Stosowane metody badań to:

 • badania magnetyczno – proszkowe,
 • badania penetracyjne,
 • badania radiograficzne rentgenowskie i izotopowe,
 • badania ultradźwiękowe.

Personel wykonujący badania nieniszczące posiada kwalifikacje i kompetencje do ich wykonywania potwierdzone certyfikatami drugiego stopnia w danej metodzie badawczej zgodnie z normą PN-EN 9712 „Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących”.

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych wykonuje badania właściwości mechanicznych oraz badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe materiału odlewów i złączy spawanych.

Zakres badań obejmuje:

 • próba rozciągania w temperaturze otoczenia,
 •  próba zginania wyrobów hutniczych i złączy spawanych,
 • pomiary twardości sposobem: Brinella, Rockwella, Vickersa

Pracownia Badania Mas Formierskich bada i kontroluje parametry jakościowe  mas i materiałów formierskich stosowanych w procesie produkcyjnym przez.